Статут

Клуб Закарпатської культури ЗАТВЕРДЖЕНО

УСТАНОВЧИМИ ЗБОРАМИ ЗАСНОВНИКІВ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“КЛУБ ЗАКАРПАТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У КИЄВІ”
“01” лютого 2017 року
Протокол № 1

 

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“КЛУБ ЗАКАРПАТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У КИЄВІ”

м. Київ – 2017 рік

СТАТТЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КЛУБ ЗАКАРПАТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У КИЄВІ” (далі – Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання”, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.
1.3. Організація може використовувати власну символіку: прапор, герб, емблеми, які є її символами і відмінними знаками. Символіка затверджується Головою Президії Організації. Символіка Організації підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
1.4. Організація згідно Закону України “Про громадські об’єднання”, самостійно визначає територію своєї діяльності.
1.5. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків в національній та іноземних валютах, круглу печатку зі своїм повним або скороченим найменуванням або круглу печатку зі своїм повним або скороченим найменуванням, емблемою та символікою, штампи, бланки, та інші реквізити.
1.6. Організація утворена і діє на принципах: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.7. Організація здійснює свою діяльність у взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями, як в Україні, так і за її межами.
1.8. Організація не ставить своєю метою отримання прибутку, створюється та здійснює свою діяльність як неприбуткова організація, відповідно до законодавства України.
1.9. Для здійснення своєї мети (цілей) Організація має право:
– вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
– звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
– одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
– проводити мирні зібрання;
– бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства,
– бути позивачем і відповідачем у судах, представляти і захищати законні інтереси Організації та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах і організаціях;
– засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
– брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
– здійснювати інші права, не заборонені законом;
– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації;
1.10. Найменування Організації.
Повне найменування Організації:
– українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КЛУБ ЗАКАРПАТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У КИЄВІ”.
– англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION “CLUB TRANSCARPATHIAN CULTURE IN KIEV”.
Скорочене найменування Організації:
– українською мовою: ГО “ЗАКАРПАТСЬКИЙ КЛУБ”.
– англійською мовою: PO “TRANSCARPATHIAN CLUB”.
1.11. Місцезнаходження Організації – 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 32

СТАТТЯ 2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.1. Основною метою діяльності Організації є здійснення діяльності, спрямованої на всебічний розвиток та популяризацію Закарпатської культури та народних традицій у м. Києві, єднання та підтримка етнічних закарпатців, взаємодопомога, виховання підростаючого покоління в дусі національних традицій, ідеалів гуманізму, милосердя, соціального захисту своїх членів, допомога ветеранам та пенсіонерам, задоволення та захисту прав і спільних інтересів членів Організації.
2.2. Основні напрями діяльності Організації є:
– Об’єднання вихідців Закарпаття, які живуть, працюють, навчаються у м. Києві та області, в гроно однієї організації;
– Вивчання Закарпатської культури. (Курси проводяться за допомогою підручників, музичних інструментів, аудіо- та відеоматеріалів.) ;
– Курси «Моє Закарпаття – найкращий край у світі». (Історія великого закарпатського народу та Сріберної Землі, географія Закарпаття, видатні закарпатські діячі від політики, науки, культури, мистецтва, спорту.) ;
– Бібліотека. В наявності понад 1000 книжок, з них понад 100 закарпатських авторів, Українською, Угорською, Чеською, Румунською, Словацькою, Польською, Російською, мовою;
– Надання консультацій з різних повсякденних проблем;
– Консультації з юридичних питань;
– Співпраця з іншими організаціями подібного спрямування;
– Культурні поїздки у Закарпаття та за кордон і загалом по всій Україні, проведення різних фестивалів та участь в заходах етнічних меншин у Києві та в Україні.

СТАТТЯ 3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.1. Організація у відповідності з основними напрямами діяльності в установленому Законом порядку виконує такі функції:
– Всебічний розвиток та популяризація Закарпатської культури та діалекту;
– Підтримка та розвиток Закарпатських традицій, звичаїв, діалекту, мистецтва;
– Проведення та координація діяльності спрямованої на налагодження ділових зв’язків та контактів між Закарпатцями, що проживають у Києві та Закарпатті;
– Сприяння членам організації в отриманні відповідної освіти у вищих навчальних закладах;
– сприяння у організації соціальної допомоги;
– Сприяння і надання матеріальної допомоги, правового захисту ініціативам і починанням громадськості, які скеровані на примноження і розвиток Закарпатських багатонаціональних місцевих традицій у Києві;
– Підтримка закарпатців що проживають у Києві постійно;
– Допомога у встановленні пам’ятників та тощо і підтримання цих памятників у належному стані;
– Координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Громадської організації.
3.2. Організація не підтримує у будь-якій формі жодну політичну партію. Термін “не підтримує” у цій статті повинен розумітися у найширшому значенні, зокрема, серед іншого, він охоплює будь-які публічні заходи та дії у вигляді письмових чи усних заяв або повідомлень, складання спільних документів, надання підпису підтримки тощо.

СТАТТЯ 4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, що досягли 18 років, визнають цей Статут, сплатили вступний і членський грошові внески і сприяють діяльності Організації. Іноземні громадяни і особи без громадянства користуються всіма правами і обов’язками члена Організації.
4.2. Порядок набуття та припинення членства в Організації.
4.2.1. Прийом до членів Організації здійснюється Президією Організації на підставі письмової заяви від заявника та сплати заявником членських внесків. Розмір та порядок сплати членських внесків визначаються Президією Організації. Рішення про прийняття заявника в члени Організації приймається Президією Організації та оформлюється протоколом. Про відмову щодо прийняття в члени Організації заявник письмово повідомляється Головою Президії Організації в місячний строк з дати прийняття відповідного рішення. Підставами для відмови в прийнятті до членів Організації є:
• подання неповної або недостовірної інформації щодо заявника;
• здійснення заявником дій, що суперечать статутним цілям (меті) та напрямкам діяльності Організації.
4.2.2. Членство в Організації припиняється в таких випадках:
• вихід члена з Організації за його заявою;
• виключення з членів Організації;
• смертю члена Організації;
• припинення діяльності Організації.
Рішення про виключення з Організації приймається Президією Організації у таких випадках:
• порушення норм Статуту Організації;
• здійснення дій, що завдали шкоди Організації та її членам;
• за несплату членських внесків без поважних причин.
Рішення про виключення може бути оскаржене у місячний строк до Конференції Організації, яка виносить своє рішення у двомісячний строк з дати отримання скарги. Рішення Конференції Організації є остаточним і оскарженню не підлягає. В разі вибуття з будь-яких причин, сплачені внески членам Організації не повертаються.
4.2.3. За порушення вимог Статуту, інших нормативних документів Організації та нанесення Організації моральних і матеріальних збитків до членів Організації Президією Організації може бути застосовано такі заходи впливу:
а) зауваження;
б) попередження;
в) виключення з Організації.

СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.1. Члени Організації мають право:
5.1.1. Обирати і бути обраним до керівних та контролюючих органів Організації.
5.1.2. Отримувати інформацію про роботу керівних органів Організації.
5.1.3. Брати участь в управлінні Організацією в порядку, визначеному цим Статутом.
5.1.4. Брати участь у зборах, конференціях, з’їздах та інших заходах Організації.
5.1.5. Подавати на розгляд керівних органів заяви, апеляції, пропозиції та одержувати вмотивовану відповідь від них протягом одного місяця, брати участь у їх обговоренні і реалізації.
5.1.6. Користуватися атрибутикою та символікою Організації.
5.1.7. Звертатись до Організації за підтримкою щодо захисту своїх прав, інтересів та одержувати методичну, консультативну, юридичну та іншу необхідну допомогу. Вище перелічена допомога, надається членам Організації на безоплатній основі, без мети отримання прибутку.
5.1.8. Вільно вийти зі складу Організації.
5.2. Члени Організації зобов’язані:
5.2.1. Дотримуватись норм та положень Статуту Організації, виконувати рішення керівних органів Організації.
5.2.2. Брати участь у реалізації статутних цілей та напрямів діяльності Організації.
5.2.3. Надавати інформацію, необхідну для прийняття рішень з окремих питань діяльності Організації.
5.2.4. Своєчасно сплачувати членські внески, а також надавати Організації іншу допомогу в межах своїх можливостей.
5.2.5. Своєю діяльністю зміцнювати авторитет та матеріальну самостійність Організації, утримуватись від дій, що можуть нанести моральну або матеріальну шкоду Організації або завадити її репутації.
5.3. Члени Організації не обмежені щодо членства та/або іншої форми участі в інших громадських об’єднаннях. У заходах, які проводить Організація, беруть участь лише її члени. Інші особи можуть брати участь заходах лише за наявності рішення Президії Організації.

СТАТТЯ 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ.

6.1. Органи управління Організації.
Організація організовує свою діяльність на принципах колегіальності керівництва, виборності органів управління, гласності їх діяльності та звітності перед членами. Органами управління (керівними органами) Організації є:
• Конференція Організації;
• Президія Організації;
• Контрольно-ревізійна комісія Організації.
6.2. Вищим органом управління Організації є Конференція Організації (далі по тексту – “Конференція”). Конференція може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності Організації. Виключною компетенцією Конференції є:
• затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень;
• визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження перспективних планів та програм розвитку;
• заслуховування та затвердження звітів Президії Організації (в особі Голови Президії Організації) та Контрольно-ревізійної комісії Організації (в особі Голови Конрольно-ревізійної комісії);
• обрання (відкликання) Президії Організації (в особі Голови Президії Організації) та Контрольно-ревізійної комісії Організації (в особі Голови Конрольно-ревізійної комісії);
• реалізація права власності на кошти та майно Організації;
• відміна рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації;
• прийняття рішення про реорганізацію або саморозпуск Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
• прийняття інших рішень з усіх питань діяльності Організації.
Чергова Конференція скликається не рідше одного разу на рік. За необхідності, за рішенням членів Організації (10% членів), Президії Організації або за вимогою Контрольно-ревізійної комісії Організації, скликається позачергова Конференція, якщо цього вимагатимуть інтереси Організації. Організацією підготовки та проведення Конференції Організації, затвердження питання порядку денного та дати проведення Конференції, займається Президія Організації (в особі Голови Президії). Дане рішення Президії, має бути викладене у письмовій формі, у вигляді протоколу, затверджене печаткою Організації та підписом Голови Президії Організації. Рішення про скликання Конференції, оголошуються Головою Президії на сайті Організації та надсилається електронною поштою не пізніше, ніж за 3 доби до проведення Конференції на електронну адресу кожного члена Організації. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини (60 %) членів (їх представників). Кожен член (або його представник) Конференції має один голос і голосує особисто відкритим чи таємним (за рішенням Конференції) голосуванням. Представництво інтересів членів Організації на Конференції здійснюється їх представниками на підставі довіреності, яка оформлюється згідно з вимогами чинного законодавства України. Рішення Конференції про реорганізацію чи саморозпуск Організації, обрання та звільнення (відкликання) Президії Організації (в особі Голови Президії) або Контрольно-ревізійної комісії Організації (в особі Голови контрольно-ревізійної комісії), внесення змін до Статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, приймається, якщо за таке рішення проголосувало не менше як 3/4 голосів членів (їх представників) Організації, присутніх на Конференції. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю (60%) голосів присутніх членів (їх представників) на Конференції. Конференція має право приймати рішення з усіх питань діяльності Організації, у тому числі і з тих, що передані Конференцією до компетенції Президії чи Контрольно-ревізійної комісії. Рішення Конференції оформлюється у вигляді протоколів (постанов та резолюцій з конкретних питань). Під час проведення Конференції ведеться протокол, який підписує голова та секретар Конференції. Головою та секретарем Конференції може бути будь-який член Організації.
6.3. Президія Організації – є постійно діючий центральний статутний орган у перерві між проведенням Конференції та представляє інтереси членів Організації в межах компетенції, визначеної цим Статутом. Президія Організації здійснює керівництво діяльності Організації.
Президія Організації визначає розмір і структуру вступних, членських внесків, порядок і механізм їх використання; реалізує заходи дисциплінарного впливу, передбачені Статутом, до окремих членів Організації; приймає рішення про прийняття (виключення) заявника в члени Організації, відновлює членство в Організації за умови наявності морально-етичних підстав, заяви претендента про відновлення членства та погашення ним заборгованості перед Організацією в період його перебування в лавах Організації; приймає рішення про заснування з метою досягнення статутної мети (цілей) Організації засобів масової інформації, затверджує їх статути, призначає керівників. Президія Організації має право приймати рішення з усіх питань, що не входять до виключної компетенції Конференції Організації. Президія, кількісний склад якої обирається та затверджується Конференцією Організації строком на 1 (один) рік, з можливістю наступної пролонгації повноважень. Президію Організації очолює Голова Президії. Усі рішення Голови Президії приймаються тільки на підставі рішення Президії Організації, якщо інше прямо не передбачено даним Статутом. Засідання Президії Організації проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на 6 (шість) місяців та вважаються правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини її членів (представників). Рішення про скликання Президії, порядок денний і дату проведення засідання, приймає Голова Президії Організації. Дане рішення Голови Президії має бути викладене у письмовій формі у вигляді протоколу та затверджено підписом Голови Президії та печаткою Організації. Рішення Президії приймається простою більшістю голосів її членів (їх представників), присутніх на засіданні Президії Організації. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Президії Організації є вирішальним. Рішення Президії оформлюється письмово у вигляді протоколу, який підписує Голова Президії Організації. Для оперативного вирішення питань, які делеговані Президії Конференцією Організації, за рішенням Президії Організації, може проводитись інтерактивне опитування. В цьому випадку, проект питання, по якому потрібно прийняти оперативне рішення, Головою Президії Організації надсилається електронною поштою кожному члену Організації. Протягом п’яти календарних днів кожен з членів Організації надсилає електронною поштою на електронну адресу Голови Президії Організації свою точку зору на запропонований проект рішення – “за”, “проти”, “утримався”. У випадку відсутності або затримки надання відповіді, вважається, що член Організації не взяв участь в голосуванні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Організації. Обговорення проекту рішення може проводитись шляхом відео-конференції. Рішення, яке прийняте інтерактивним опитуванням, оформлюється протоколом, який підписує Голова Президії Організації, розміщується на сайті Організації та надсилається електронною поштою кожному члену Організації. Президія Організації у своїй діяльності підконтрольна лише Конференції Організації.
6.3.1. Голова Президії Організації очолює Президію Організації та здійснює такі повноваження:
– здійснює загальне керівництво Президією;
– без довіреності діє від імені Організації та представляє її у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, міжнародними організаціями;
– розподіляє функціональні обов’язки між членами Організації;
– забезпечує виконання рішень Конференції, формує (за необхідності) апарат управління та здійснює керівництво всією поточною діяльністю Організації, затверджує штатний розклад та структуру апарату Організації, призначає на посаду та звільняє з посади посадових осіб та працівників Організації, (крім тих, що обираються або звільняються Конференцією);
– укладає від імені Організації договори/угоди (контракти), вчиняє інші правочини;
– розпоряджається майном та грошовими коштами Організації на підставі фінансового плану і кошторисів, затверджених Конференцією;
– відкриває рахунки в банках (з правом розпорядчого підпису), підписує платіжно-розрахункові та інші фінансові документи;
– приймає рішення про відкриття (закриття) відокремлених підрозділів Організації та координує їх діяльність;
– звітує перед Конференцією про свою діяльність;
– приймає рішення щодо пропозицій і заяв, що надійшли від членів Організації та інших організацій;
– виконує інші функції щодо управління Організацією, що виходять зі статутних цілей і завдань Організації;
– затверджує символіку та зразки реквізитів Організації;
– затверджує поточні плани роботи Організації, заходи щодо практичної реалізації перспективних планів, програм діяльності Організації, затверджених Конференцією;
– для забезпечення статутної діяльності Організації, Голова Президії створює інші комітети, постійні і тимчасові робочі комісії, розробляє їхні регламенти роботи та затверджує їхніх керівників;
– розробляє поточні і перспективні плани роботи Організації і вносить їх на затвердження Конференції;
– подає на затвердження Конференції щорічний фінансовий план, звітує про його виконання.
Голова Президії Організації обирається Конференцією терміном на 1 (один) рік з можливістю перевибору та наступної пролонгації повноважень. Голова Президії у своїй діяльності підзвітний тільки Конференції. Рішення щодо питань, які зазначені в п. 6.3.1. даного Статуту, приймаються Головою Президії Організації на підставі письмового протоколу, який затверджується підписом Голови Президії та печаткою Організації. Рішення з інших питань приймаються тільки на підставі рішення Президії Організації, якщо вони не входять до виключної компетенції Конференції Організації.
6.4. Нагляд за діяльністю Організації, щодо раціонального використання фінансових ресурсів Організації, покладено на Контрольно-ревізійну комісію Організації. Контрольно-ревізійна комісія, кількісний склад якої обирається та затверджується Конференцією Організації строком на 1 (один) рік, з можливістю наступної пролонгації повноважень. Контрольно-ревізійна комісія Організації у своїй діяльності підзвітна тільки Конференції Організації. Контрольно-ревізійну комісію Організації очолює Голова Контрольно-ревізійної комісії. Засідання Контрольно-ревізійної комісії Організації проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік та вважаються правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини її членів (представників). Контрольно-ревізійна комісія веде свою роботу гласно, систематично інформує членів Організації про свою діяльність. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Організації приймається простою більшістю голосів її членів (їх представників), присутніх на засіданні Контрольно-ревізійної комісії Організації. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Контрольно-ревізійної комісії є вирішальним. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Організації оформлюється письмово у вигляді протоколу, який підписує Голова Контрольно-ревізійної комісії Організації. Контрольно-ревізійна комісія Організації може приймати рішення також у вигляді постанов за підсумками засідань, актів за результатами перевірок та ревізій.
Контрольно-ревізійна комісія Організації виконує такі повноваження:
• контроль за правильністю використання майна та коштів Організації;
• контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації, перевірка бухгалтерської звітності, обліку з метою визначення їх достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та статуту Організації;
• контроль своєчасності та повноти розгляду заяв та звернень членів Організації керівними органами;
• своєчасне виявлення і припинення зловживань та інших правопорушень, які завдали шкоди економічним інтересам Організації;
• оперативне інформування відповідних керівних органів та посадових осіб Організації про результати проведеної перевірки.
У разі вибуття з якихось причин Голови Контрольно-ревізійної комісії, обраного на Конференції Організації, Конференція своїм рішенням може призначити на його місце виконувача обов’язків з наступним затвердженням на посаду Голови Контрольно-ревізійної комісії на Конференції Організації.
6.5. Порядок звітування керівних органів Організації перед його членами.
6.5.1. До порядку денного кожної чергової Конференції обов’язково включається звіт Президії Організації та Контрольно-ревізійної комісії Організації. На вимогу членів Організації (60% голосів від присутніх членів), Президії Організації або Контрольно-ревізійної комісії Організації, до порядку денного позачергової Конференції має бути включений звіт будь-якого керівного органу Організації. Ці звіти розміщуються на сайті Організації.
6.5.2. Президія Організації та Контрольно-ревізійна комісія Організації не рідше одного разу на рік інформують членів Організації про свою діяльність за відповідний період, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Організації.
6.5.3. Керівники (голови) відокремлених підрозділів звітують про свою діяльність на зборах (конференції) відокремлених підрозділів не рідше одного разу на рік.
6.6. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг.
6.6.1. Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Організації.
6.6.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, Президії Організації та Контрольно-ревізійної комісії Організації розглядаються Конференцією протягом одного місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації, Конференція зобов’язовує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.
6.6.3. Скарги, адресовані Президії Організації, розглядаються Головою Президії Організації особисто або (за необхідності) виносяться для розгляду на Конференцію Організації. Скарги, адресовані Контрольно-ревізійній комісії Організації, розглядаються Головою конрольно-ревізійної комісії Організації особисто, або (за необхідності) виносяться для розгляду на Конференцію Організації. Скарга, яка розглядається Головою Президії Організації, Головою контрольно-ревізійної комісі Організації або Конференцією Організації, як правило, розглядається тільки в присутності скаржника або його довіреної особи. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається скаржнику протягом одного місяця з дати її одержання.
6.6.4. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Конрольно-ревізійна комісія Організації.

СТАТТЯ 7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

7.1. Організація будується за територіальним принципом і складається з місцевих відокремлених підрозділів, що мають права обласних, а також відокремлених підрозділів з числа членів Організації – громадян України, що перебувають за кордоном.
7.2. Відокремлені підрозділи утворюються за рішенням Президії Організації за наявності в певній області не менше двох членів Організації, за пропозицією зборів членів Організації, які проживають в цій області. Ці ж збори простою більшістю голосів обирають голову відокремленого підрозділу.
7.3. У кожному територіальному утворенні, за рішенням Президії Організації, може бути створений лише один відокремлений підрозділ. Відокремлені підрозділи перебувають на обліку в Президії Організації.
7.4. Рішення Президії Організації про утворені відокремлені підрозділи Організації подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації. Відокремлений підрозділ Організації вважається утвореним з моменту внесення уповноваженим органом з питань реєстрації до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ Організації та внесення відомостей про відокремлений підрозділ Організації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
7.5. У своїй діяльності відокремлені підрозділи Організації керуються цим статутом та своїми Положеннями, які приймаються загальними зборами членів відокремлених підрозділів та затверджуються Головою Президії Організації. Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної особи. Відокремлені підрозділи представляють інтереси Організації та забезпечують реалізацію завдань визначених статутом Організації.
7.6. У випадку бездіяльності відокремленого підрозділу, порушення ним цього статуту, законодавства України, Президія Організації може прийняти рішення про закриття відокремленого підрозділу. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Голова Президії Організації подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації. Діяльність відокремленого підрозділу вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до Реєстру громадських об’єднань та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

СТАТТЯ 8. КОШТИ І МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

8.1. Джерела надходження майна та коштів.
8.1.1. Діяльність Організації здійснюється за рахунок власних коштів.
8.1.2. Кошти Організації утворюються за рахунок:
• вступних членських внесків членів Організації;
• добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, організацій або установ;
• здійснення підприємницької діяльності створених Організацією юридичних осіб (товариств, підприємств);
• коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;
8.2. Організація може мати у своїй власності:
• обладнання, устаткування, транспортні засоби;
• майно, яке придбане за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом;
• грошові кошти та цінні папери;
• інтелектуальну власність;
• приміщення, будівлі та споруди;
• нематеріальні активи, необхідні для забезпечення статутної діяльності Організації.
8.3. Розмір вступних членських внесків встановлює Президія Організації і вносить до них періодичні зміни з урахуванням рівня інфляції.
8.4. Порядок використання майна та коштів.
8.4.1. Вступні членські внески сплачуються одноразово при поданні заяви про вступ до Організації.
8.4.2. Періодичність, розмір та строки сплати вступних членських внесків визначаються Президією Організації.
8.4.3. Внесені вступні членські внески поверненню не підлягають.
8.4.4. Цей статут Організації забороняє розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
У разі саморозпуску Організації передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
Згідно статуту доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами
8.5. Звітність та контроль.
8.5.1. Організація веде оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік і звітність у встановленому законодавством порядку. Посадові особи Організації несуть відповідальність за їх достовірність.
8.5.2. Перевірка бухгалтерської звітності, обліку з метою визначення їх достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та статуту Організації, здійснюється Контрольно-ревізійною комісією (внутрішній аудит) та відповідними державними органами згідно їх повноважень.

СТАТТЯ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
1) за рішенням Конференції Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менше, ніж 3/4 голосів членів (їх представників) Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації, шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.
9.2. Саморозпуск Організації.
9.2.1. Конференція Організації, яка прийняла рішення про саморозпуск Організації, створює ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до цього статуту.
9.2.2. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до уповноваженого органу з питань реєстрації. За відсутності порушень законодавства та статуту Організації уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення Організації до Реєстру громадських об’єднань. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Організації про саморозпуск, розпочинається припинення Організації як юридичної особи, набуває повноважень ліквідаційна комісія та рішення Конференції Організації про саморозпуск не може бути скасоване відповідним громадським об’єднанням. Відмова уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішення про саморозпуск Організації має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням Конференції Організації.
9.2.3. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури ліквідації Організації як юридичної особи відповідно до вимог ст. 111, 112 Цивільного кодексу України.
9.2.4. Передбачається передача активів Організації одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
9.2.5. Організація є ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про її припинення.
9.3. Реорганізація Організації.
9.3.1. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Конференція Організації, яка прийняла рішення про реорганізацію, утворює комісію з реорганізації, яка з моменту набуття повноважень діє від імені Організації і забезпечує виконання процедури реорганізації згідно з чинним законодавством України.
9.3.2. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання, Організація повідомляє в порядку визначеному Законом України “Про громадські об’єднання” уповноважений орган з питань реєстрації.
9.3.3. За відсутності порушень законодавства та статуту, уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення Організації та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, до Реєстру громадських об’єднань.
9.3.4. Відмова уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішеня Організації про реорганізацію шляхом приєднання та громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання, має наслідком втрату чинності зазначеними рішеннями та продовження самостійної діяльності відповідних громадських об’єднань.
9.3.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Організації та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про реорганізацію шляхом приєднання, розпочинається припинення Організації, набуває повноважень створена Конференцією Організації комісія з реорганізації, втрачають свої повноваження керівні органи Організації та рішення Конференції Організації про реорганізацію не може бути скасоване відповідним громадським об’єднанням.
9.3.6. При реорганізації Організації майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються комісією з реорганізації за передавальним актом правонаступнику-громадському об’єднанню, до якого приєднується Організація.
9.3.7. Реорганізація Організації шляхом приєднання є завершеною з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, запису про припинення Організації.
9.4. Примусовий розпуск Організації.
9.4.1. У випадку порушення Організацією вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 Закону України “Про громадські об’єднання”, Організація може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації.
9.4.2. Заборона Організації має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому Законом України “Про громадські об’єднання”, та виключення з Реєстру громадських об’єднань.
9.4.3. У разі прийняття рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

СТАТТЯ 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за таке рішення проголосувало не менше як 3/4 голосів членів (їх представників) Організації, присутніх на Конференції.
10.2. Зміни, внесені до Статуту Організації, підлягають обов’язковій реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Підписи Засновників:
Деяк Михайло Михайлович ПІДПИСАВ
Кувік Анатолій Петрович ПІДПИСАВ
Юрченко-Микита Олена Володимирівна ПІДПИСАВ
Шандро Василь Іванович ПІДПИСАВ
Магей Іван Васильович ПІДПИСАВ
Томашівський Богдан Богданович ПІДПИСАВ

Виписка з державного реєстру

Поділись з друзями:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •