Статут

об’єднання громадян «Товариства закарпатців у місті Києві»
Київ – 2000

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва об’єднання громадян – « Товариство закарпатців у місті Києві » / надалі в тексті – Товариство / – незалежне, неприбуткове добровільне об’єднання громадян, уродженців Закарпатської області та їх сімей, що проживають і працюють у місті Києві.
1.2. Товариство у своїй діяльності користується Конституцією України, зокрема законом « Про об’єднання громадян », цим статутом та іншими чинниками законодавчими актами України.
1.3. Товариство діє як юридична особа, має рахунки в банках, печатку, штампи, бланки та свою символіку, окремо зареєстровану згідно чинного законодавства України.
1.4. Товариство здійснює свою діяльність за місцевим статусом.
1.5. Юридична адреса Товариства : 03022, Київ 22, вул. Ломоносова, 22 /15, кв.1

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА.

2.1. Мета об’єднання : Товариство створюється для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, національно–культурних, спортивних, професійних та інших спільних інтересів членів « Закарпатського земляцтва » та їхніх сімей.
2.2. Завдання Товариства : збереження та розвиток етнічних, культурних, національних та історичних особливостей народів Закарпаття за географічними межами області, налагоджує стосунки з вихідцями із Закарпаття, їх нащадками в різних куточках світу, представляє їх інтереси в органах влади, налагоджує дружні контакти з місцевими органами влади Закарпаття та містом Києвом і іншими регіонами України, сприяє налагоджуванню економічних, культурних та інших зв’язків Закарпаття з містом Києвом і іншими регіонами України, створює культурні та інші центри сприяння своїм членам Товариства, популяризує культуру та національну самобутність Закарпаття, подає безкоштовну, правову, медичну та матеріальну допомогу закарпатцям та іншим громадянам безпосередньо, або через засновані Товариства підприємства, установи, організації. Товариство сприяє розвитку культури, підприємництва, туризму та відпочинку між жителями Закарпаття та м. Києва.

ІІІ. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Члени Товариства можуть бути громадянами України, що народились чи проживали в Закарпатті та їх нащадки і проживають або працюють за його межами та члени їх сімей, що досягли 18 – річного віку. Вступ до Товариства здійснюється шляхом подачі особистої письмової заяви, яка розглядається на засіданні Правління Товариства. За результатами розгляду заяви Правління Товариства приймає рішення.
3.2. Вихід зі складу Товариства здійснюється за особистою письмовою заявою члена Товариства про його добровільний вихід зі складу громадської організації розглядається на засіданні ради за умови його особистої участі після належного повідомлення про день, час і місце розгляду заяви. Рішення є дійсним, якщо за нього проголосувало дві третини присутніх членів Ради при кворумі більше половини списочного складу членів Ради.
3.3. Члени Товариства користуються правом голосу на загальних зборах, мають право обирати і бути обраними до всіх керівних органів Товариства, мають право вільного доступу до робочих документів об’єднання, право проявляти ініціативу і виконувати доручення органів, виступати в обговорені всіх проблем Товариства, отримувати інформацію про діяльність Товариства з дотриманням статутних положень і чинного законодавства України.
3.4. Члени Товариства зобов’язані систематично платити членські внески, виконувати доручення керівних органів, відвідувати засідання і приймати в них активну участь, пропагувати діяльність Товариства і сприяти його авторитету.

IV. СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

4.1.Вищим органом Товариства є загальні збори його членів, які збираються не менше одного разу на рік. За вимогою третини членів Товариства, або за рішенням ради можуть бути скликані позачергові збори. Загальні збори можуть приймати до свого провадження будь – які питання, пов’язані зі статутною діяльності Товариства. Право участі в зборах мають всі члени, прийняті до складу Товариства на день проведення зборів. Загальні збори можуть бути представницькими, якщо таке рішення прийме Рада Товариства.
4.2. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні не менше 60 % від загальної кількості членів Товариства. Скликання загальних та звітно – виборчих зборів відбувається за рішенням Ради Товариства. Рада Товариства доводить оголошення про скликання зборів, день, час і місце їх проведення до всіх членів завчасно, але не пізніше 15 днів до їх початку. Порядок дня зборів визначає і затверджує Рада. Інші пропозиції до порядку денного зборів можуть бути внесені членами Товариства безпосередньо на зборах за умови, що вони будуть підтримані половиною присутніх на засіданні членів шляхом відкритого голосування.
4.3. Рішення про створення Товариства приймаються на установчих зборах засновників, які затверджують статус Товариства обирають його керівні органи і ревізійну комісію. Рішення з питань діяльності Товариства приймаються простою більшістю голосів від присутніх на зборах членів шляхом відкритого голосування.
4.4. Реорганізація, ліквідація Товариства або внесення змін до його статуту є виключною компетенцією загальних зборів. Рішення про реорганізацію, ліквідацію, припинення діяльності Товариства, його відділів, філій, представництв та інших юридичних осіб, заснованих Товариством, зміни і доповнення до Статуту приймається двома третинами голосів від присутніх на зборах членів Товариства шляхом відкритого голосування.
Всі прийняті на зборах рішення та інші документи підписуються головою та секретарем зборів.
4.5. Керівними органами Товариства є Рада і Правління Товариства, президент і віце – президенти, керівники відділень, представництв, філій та інших утворень. Керівні органи Товариства обираються на звітно – виборчих зборах з – поміж членів Товариства шляхом відкритого голосування на альтернативній основі, і є обраними, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на зборах членів. За рішенням зборів вибори керівних органів можуть проводитись і закритим голосуванням.
Керівні органи обираються терміном на 5 років. Кількісний склад Правління і Ради Товариства визначаються звітно – виборчими зборами. Збори можуть делегувати Раді вносити зміни в кількісний склад Правління і Ради з наступним затвердження такого рішення на чергових загальних зборах.
Загальні збори обирають ревізійну комісію Товариства терміном на 5 років в складі не менше 5 чоловік. Ревізійна комісія проводить свою роботу згідно регламенту, затвердженому загальними зборами і підзвітна тільки їм. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу керівних органів Товариства, не можуть його очолювати.
Президент Товариства головує на загальних зборах, очолює Раду і Правління Товариства і головує на їх засіданнях. У разі відсутності президента або неможливості виконання ним своїх обов’язків, функції президента за його письмовим розпорядженням виконує перший віце – президент, або один із його віце – президентів.
4.6. Рада Товариства в період між загальними зборами виконує всі повноваження Товариства за винятком тих, які входять до компетенції тільки загальних зборів. Засідання Ради проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на 6 місяців.
Правління Товариства збирається на свої засідання щомісяця і вирішує всі поточні питання, за винятком тих, що входять до компетенції Ради та загальних зборів.
Президент Товариства в період між засіданнями Ради і Правління виконує всі поточні питання за винятком прийому у члени Товариства, прийняття змін до Статуту, реорганізації або припинення діяльності Товариства. Він має право від імені Товариства вчиняти такі дії : виконувати офіційне представництво Товариства на прийомах, зустрічах та інших офіційних заходах ; представляти Товариство в стосунках, що не суперечать Статуту, з іншими юридичними особами. Президент є розпорядником фінансів Товариства, відкриває рахунки в банках, без доручення представляє Товариство в державних і недержавних установах, підприємствах та організаціях, укладає від імені Товариства угоди, видає доручення, здійснює інші повноваження, що випливають із Статуту та рішень Товариства.

V. ВЛАСНІСТЬ ТОВАРИСТВА. КОШТИ, ЇХ НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ.

5.1. Джерелами надходження коштів Товариства є :
– вступні та членські внески індивідуальних членів ;
– відрахування з доходів від господарсько – комерційної діяльності заснованих Товариством госпрозрахункових підприємств та організацій ;
– надходження від проведення культурно – масових, спортивних та інших подібних заходів : лекцій, консультацій, виставок та рекламної діяльності Товариства ;
– пожертвування членів Товариства, громадян України, заповітів та внесків приватних осіб, установ, підприємств, організацій України та інших держав;
5.2. Розмір вступних та членських внесків і інших надходжень визначаються Радою Товариства.
5.3. Розпорядником коштів є президент Товариства, який діє на підставі Положення про порядок використання коштів, яке розробляється і затверджується Радою. Контроль за витрачанням коштів здійснює ревізійна комісія, яка разом з Президентом не менше одного разу на рік звітують про наслідки фінансової та господарської діяльності Товариства перед Радою. Звіт ревізійної комісії затверджується на загальних зборах.
5.4. Кошти Товариства використовуються на реалізацію його статутних завдань, утримання та забезпечення діяльності його апарату, на зміцнення його матеріально – технічної бази, на розвиток видавничої, рекламної діяльності, на забезпечення культурно – масових та інших заходів, що проводить Товариство згідно з рішенням його керівних органів.
5.5. Товариство проводить необхідну статистичну і бухгалтерську звітність згідно чинного законодавства. Установи та організації, засновниками або співзасновниками яких є Товариство, ведуть оперативний бухгалтерський облік і зносять всі державні платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
Товариство у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої прибутки і витрати.

VI. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство згідно чинного законодавства України є юридичною особою. За своїм статусом воно є громадським об’єднанням і відноситься до неприбуткових організацій. Воно має право виступати засновником або співзасновником неполітичних господарських і комерційних організацій.
6.2. Товариство має право :
– виступати учасником цивільно – правових відносин, набувати майнові і немайнові права ;
– представляти й захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних, громадських організаціях та установах;
– брати участь у захисті своїх політичних прав політичної діяльності, проводити масові заходи ( збори, мітинги, демонстрації тощо), ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні.

VII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни і доповнення до статуту вносяться за рішенням загальних зборів Товариства. Ці рішення приймаються відкритим голосуванням і є дійсним, якщо за них проголосує не менше двох третин голосуючих. Прийняті зміни і доповнення до статуту реєструються згідно чинного законодавства України.

VIII. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ І ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ

8.1. Ліквідація або реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів шляхом відкритого голосування і є дійсним, якщо за це рішення проголосує не менше двох третин членів Товариства.
Реорганізація Товариства здійснюється шляхом розділення, об’єднання або приєднання до інших громадських об’єднань. Кошти і майно об’єднання у випадку його ліквідації не можуть бути розподілені між членами Товариства, а використовуються для погашення заборгованостей перед кредиторами, статутних завдань, на благодійні цілі, або передаються у власність держави.

Поділись з друзями:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *